Chương Trình bảo đảm

Nguyễn Rogers’ Law có thể nhận thực hiện một số yêu cầu Hoàn Thuế theo chương trình bảo đảm dựa trên quyết định của Luật Sư. Chúng tôi sẽ hoàn trả phí pháp lý nếu chúng tôi không thể thực hiện thành công việc đã nhận .

warranty program 1Chương trình bảo đảm được thiết kế thích hợp với các trường hợp khó, nan giải, người khách hàng đã bị thất bại nhiều lần vẫn không giải quyết được.  Luật sư chúng tôi sẽ 1) tiếp xúc trực tiếp với người yêu cầu và các bên có liên quan; 2) tìm hiểu và điều tra về hồ sơ;  3) đánh giá mức độ thành công của việc khiếu nại hay yêu cầu mở lại hồ sơ.  Nếu Luật Sư thấy tỷ lệ thành công là cao thì Luật Sư sẽ nhận thực hiện yêu cầu bằng chương trình bảo đảm.  Luật Sư sẽ báo phí dựa trên tình trạng cụ thể của hồ sơ.

Để biết yêu cầu của ông/bà có được nhận vào chương trình bảo đảm hay không, ông/bà sẽ thực hiện các bước như sau:

  • Điền mẫu liên lạc.  Ghi rõ chi tiết việc muốn được thực hiện  và thực hiện theo chương trình bảo đảm.
  • Văn phòng Luật sẽ báo phí lấy hẹn với Luật Sư.  Phí nầy được tính từ KHÔNG USD đến 500 USD tùy theo việc  yêu cầu.  Phí nầy nầy sẽ được cấn trừ vào tổng phí PHÁP LÝ sau nầy.
  • Văn phòng luật sẽ lên hẹn để Luật Sư tiếp xúc với ông/bà sau khi ông/bà trả phí lấy hẹn để được tư vấn, và xem xét hồ sơ.
  • Nếu ông/bà đồng ý với chương trình đã đề nghị và phí báo, hợp đồng sẽ được gửi cho ông/bà ký.  Số tiền tính trên hợp đồng sẽ được gửi vào tài khoản bảo chứng Trust Account của ngân hàng.
  • Văn phòng Luật  sẽ rút số tiền nầy từ tài khoản Trust account khi hoàn tất thành công việc được yêu cầu.
  • Nếu ông/bà nhận thư từ chối của chính phủ.  Gửi thư từ chối cho Văn Phòng Luật, ngân hàng sẽ hoàn trả số tiền đã thoả thuận trên hợp đồng cho ông/bà.
  • Nếu Luật Sư không nhận thực hiện trường hợp của ông/bà theo diện bảo đảm thì Luật Sư sẽ cho ông/bà biết lý do tại sao, và sẽ đề  nghị cách giải quyết thích hợp.