Trả Phí

other services

Để Trả Phí Luật Sư Tư Vấn và ông/bà đang ở Mỹ thì thực hịên các bước như sau

 1. Bấm vào đường nối nầy Paying Legal Fees
 2. Khi vào trang mới, kéo chuột xuống phía dưới và bấm vào khuông “PAY NOW”
 3. Khi vào trang American Bridge Advisors, Inc., đánh số tiền phải trả vào khuông “price per item”. Bấm “continue”.
 4. Khi vào trang kế tiếp, kéo chuột xuống bên dưới, và bấm “Pay with Debit or credit card”
 5. Khi vào trang kế tiếp, giữ “country” là US hoặc chọn nước mà ông/bà đã xin thẻ credit card.
  Đánh số thẻ, ngày hết hạn, ba số sau lưng thẻ vào khuông “card number”; “expires”; “CSC”
 6. Đánh tên vào khuông “first name”; họ vào khuông “last name”. Nếu tên trên thẻ bao gồm 3 chử trở lên thì đánh tầt cả các chử đầu vào khuông “first name”.
  Đánh địa chỉ là địa chỉ đã đăng ký với ngân hàng vào “street address”; “City”; “State”; “zip code”
 7. Đánh số phone và email của ông/bà vào khuông “phone number”; “email”.
 8. Bấm “PAY NOW”. Paypal sẽ rút từ thẻ của ông/bà số tiền ông/bà đã đồng ý trả cho Nguyen Rogers Law.

  Để TRẢ PHÍ Luật Sư Tư Vấn và ông/bà đang ở VIỆT NAM thì thực hịên các bước như sau

  1. Bấm vào đường nối nầy Paying Legal Fees
  2. Khi vào trang mới, kéo chuột xuống phía dưới và bấm vào khuông “PAY NOW”
  3. Khi vào trang American Bridge Advisors, Inc., đánh số tiền phải trả vào khuông “price per item”. Bấm “continue”.
  4. Khi vào trang kế tiếp, kéo chuột xuống bên dưới, và bấm “Pay with Debit or credit card”
  5. Khi vào trang kế tiếp, chọn “Country” là Việt Nam. Đánh số thẻ, ngày hết hạn, ba số sau lưng thẻ vào khuông “card number”; “expires”; “CSC”
  6. Đánh tên vào khuông “first name”; họ vào khuông “last name”. Nếu tên trên thẻ bao gồm 3 chử trở lên thì đánh tầt cả các chử đầu vào khuông “first name”.
  7. Đánh như số nhà và tên đường đã đăng ký với ngân hàng vào khuông “Address Line 1”.
  8. Nếu ở ắp / xã / làng / phường / huyệ́n thì đánh tên hoặc số của ấp / xã / làng / phường / huyện vào khuông “subdistrict/ward”. Nếu ở thành phố nhỏ thì bỏ trống khuông “subdistrict/ward” và đánh tên thành phố nhỏ vào khuông “town”.
  9. Bấm vào mũi tên chỉ xuống của khuông “Larger City / Province” để chọn tên Tỉnh hoặc Thaǹh phố lớn ông/bà đang ở. Nếu ở thành phố lớn thì bỏ trống khuông “town”.
  10. Bấm hoặc copy đường nối nầy vào dòng search của internet để tìm số Postal Code của Tỉnh hoặc Thành Phố lớn ông/bà đang ở:
  11. https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Vietnam

  12. Đánh Số Postal Code ông/bà tìm ra vào khuông “Postal Code”. Postal code phải là 6 số. Không đủ thì cứ thêm số không vào phía sau. Nếu trang web ghi số postal code của thành phố ông bà từ 700000 – 760000 thì ông bà phải thay đổi số postal code theo thứ tự tăng: 700000; 710000; 720000; 730000; 740000; 750000; 760000 cho đến khi trang web chấp nhận số postal code ông bà đánh vào.
  13. Đánh số phone và email của ông/bà vào khuông “phone number”; “email”.
  14. Bấm “PAY NOW”. Paypal sẽ rút từ thẻ của ông/bà số tiền ông/bà đã đồng ý trả cho Luật Nguyễn Rogers Law. Nếu ông/bà gặp khó khăn không trả phí trên trang web của chúng tôi được thì gọi liên lạc viên của Luật Nguyễn Rogers ở Việt Nam số 0962425787 để được giúp đở
  15. .

  16. Ông bà có thể dời hẹn một lần. Ông bà phải liên lạc Nguyễn Rogers Law ít nhất là 48 giờ làm việc trước buổi hẹn để được dời.

  Nhắc nhở người đã cung cấp thông tin cho văn phòng luật trước đây: Chúng tôi không giữ các thông tin của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Vui lòng ghi đúng như số điện thoại và email mà quý ông/bà đã cung cấp cho văn phòng luật trước đây khi trả phí để chúng tôi tiện liên lạc.
  Phí tư vấn sẽ không hoàn trả vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, phí tư vấn ban đầu sẽ được cấn trừ vào tổng phí trên hợp đồng sau nầy nếu ông/bà thuê văn phòng luật Nguyễn Rogers hoàn tất hồ sơ của ông/bà.
  Hóa Đơn: Paypal sẽ gửi hóa đơn vào email của ông/bà đã cho. Nếu ông/bà không nhận được hóa đơn sau khi chi trả thì gọi cho liên lạc viên ở Vịêt Nam số 0962425787 hoặc ở Mỹ 407-715-6864. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho ông/bà

  Hẹn: Email lịch hẹn gặp luật sư sẽ được gửi đến cho quý ông/bà trong vòng 36 giờ làm việc tính từ lúc VP luật nhậ̣n được phí pháp lý. Ông/Bà sẽ tự quyết định là được tư vấn trên phone, qua Skype, hay đến tại văn phòng công ty luật. Luật Sư Cẩm Linh yêu cầu họp trên Skype hoặc tại Văn Phòng Luật cho các yêu cầu phức tạp.